TBS工法協会 TAKAWAKI BASE SYSTEM

  1. ホーム
  2. 施工実績
  • 年度別施工実績総括
  • 杭径別・長さ別 施工延長・施工件数
  • 杭径別・長さ別施工件数累計
  • 施行実績の検索

年度別施工実績総括

(令和5年3月31日現在)

杭径別・長さ別 施工延長・施工件数

(令和5年3月31日現在)

径/杭長(m) 400~450 500~550 600 700 800 900 1000 1100 1200
施工延長 件数 施工延長 件数 施工延長 件数 施工延長 件数 施工延長 件数 施工延長 件数 施工延長 件数 施工延長 件数 施工延長 件数
L<10 10,259.0 36 18,232.0 79 25,017.0 119 13,880.0 45 17,397.0 73 694.0 4 1,507.0 9        
10≦L<20 12,786.5 41 21,956.0 77 62,295.0 158 20,918.5 61 54,935.0 145 4,331.0 13 24,291.5 34        
20≦L<30 13,742.0 31 23,372.0 36 38,196.0 75 23,510.0 33 80,015.0 104 5,863.0 14 18,646.5 28     2,295.0 2
30≦L<40 8,965.5 13 15,934.5 25 22,125.5 36 17,162.5 11 45,191.5 32 506.5 2 7,877.0 12        
40≦L<50 2,762.0 5 5,440.5 8 8,449.0 13 5,974.5 4 29,962.0 26 786.0 2 12,001.0 11        
50≦L<60 1,434.0 1     1,216.5 3 7,944.0 4 21,244.0 9 1,355.0 2 6,916.0 4        
60≦L<70     128.0 1     2,236.0 1 5,343.0 2 2,164.0 1 2,420.0 3        
70≦L             1,256.0 1 2,368.0 1     4,424.0 1        
49,949.0 127 85,063.0 226 157,299.0 404 92,881.5 160 256,455.5 392 15,699.5 38 78,083.0 102     2,295.0 2

施工総延長=737,725.5m

杭径杭長別件数=1,451件

実現場件数=1,194件

杭径別・長さ別施工件数累計

(令和5年3月31日現在)

Page Top